• Nasze biuro działa od 2002 roku
 • biuro@acco-ksiegowosc.pl
 • 500 235 585 / 503 015 463

Usługi

Oferujemy:

 • Obsługę księgową spółek akcyjnych
 • Obsługę księgową spółek z o.o.
 • Obsługę księgową spółek jawnych
 • Obsługę księgową spółek cywilnych
 • Obsługę księgową spółek komandytowych
 • Obsługę księgową wspólnot mieszkaniowych
 • Obsługę księgową fundacji i stowarzyszeń
 • Obsługę księgową osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą
 • Obsługę księgową podmiotów z kapitałem zagranicznym

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, 
 • prowadzenia ewidencji ryczałtu, 
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej, 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości, 
 • opracowanie zakładowego planu kont, 
 • dokonywanie zapisów w księgach,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT, 
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji, informacji i zeznań podatkowych oraz przekazywanie ich do US, 
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS i Intrastat, 
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, 
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US, PFRON), 

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Lu ewidencji ryczałtu,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT, 
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji, informacji i zeznań podatkowych oraz przekazywanie ich do US, 
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS i Intrastat, 
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US, PFRON), 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji, 
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych, 
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS), 
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika, 
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, 
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), 
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych, 
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, 
 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R,PIT-8AR, 
 • sporządzamy informacje roczne pracowników PIT-11, PIT-40, 
 • na żądanie sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.